• Analític Lleida
  • Posts
  • El Segrià registra una disminució en el número de startups

El Segrià registra una disminució en el número de startups

Una anàlisi recent realitzada pel Barcelona & Catalonia Startup Hub de Acció revela una tendència a la baixa en el número de startups registrades a la comarca del Segrià, amb una disminució del 7,7% en el número de startups en 2023. Mentre que l’any 2022, El Segrià albergava 26 startups, aquesta xifra va disminuir a 24 en el 2023, malgrat el creixement general a la regió de Catalunya​.

Aquest fenomen al Segrià es contraposa al creixement observat en altres àrees de Catalunya, incloent-hi un augment del 4% en la comunitat autònoma i un 3,7% a la comarca del Barceloní. La disminució al Segrià subratlla els desafiaments en la diversificació de l'ecosistema emprenedor de Catalunya, on la concentració de startups es manté predominantment en l'àrea metropolitana de Barcelona.

La situació del Segrià ressalta la importància d'una col·laboració efectiva entre el sector públic i privat per a crear un ecosistema de startups més robust i equitatiu a Catalunya. El desafiament consisteix a estendre el dinamisme emprenedor més enllà de les àrees metropolitanes, assegurant que altres zones no sols retinguin el seu talent emprenedor sinó que també atreguin noves iniciatives i oportunitats d'inversió.

Enfront d'aquest escenari, iniciatives del sector privat com a Link Up estan prenent mesures significatives. Aquesta iniciativa s'enfoca a connectar i fer costat a emprenedors, empreses innovadores i inversors a la regió, treballant per a construir una comunitat de startups i empreses d'alt valor en àrees menys representades. Amb serveis com LoCowork, un espai de cotreball a Lleida i esdeveniments com el Link Up Fest, aquesta iniciativa cerca fomentar la innovació i el intraemprendimiento en tota la regió.

En paraules de Jordi Bernat, “la combinació de polítiques públiques específiques i el suport del sector privat s'ha demostrat molt efectiva en territoris que no tenen la mateixa tracció ni el teixit emprenedor de les grans capitals. Ajuntar esforços contribueix significativament al desenvolupament econòmic i a la diversificació de l'ecosistema emprenedor d'aquestes regions”.

Les startups, motors clau del desenvolupament econòmic.

Les startups contribueixen de manera significativa a la creació de valor, riquesa i prosperitat en un territori, així com a la retenció de talent. Aquestes empreses emergents solen estar enfocades en la innovació, l'ús de noves tecnologies o la creació de models de negoci disruptius. Això condueix a la generació d'ocupacions d'alta qualificació, la qual cosa és crucial per a la retenció de talent local. A més, les startups sovint atreuen inversió tant local com externa, la qual cosa pot estimular l'economia regional.

Això pot tenir un efecte dominó en l'economia local, millorant la competitivitat i la productivitat en diversos sectors. A més, en expandir-se i prosperar, les startups poden transformar-se en grans empreses, contribuint així de manera significativa al creixement econòmic i a la creació de riquesa a la regió.

Més informació:

Join the conversation

or to participate.