• Analític Lleida
  • Posts
  • L'economia catalana creix un 0,7% al primer trimestre i situa la variació interanual del PIB en el 2,5%

L'economia catalana creix un 0,7% al primer trimestre i situa la variació interanual del PIB en el 2,5%

En els dos casos, es tracta d'una dècima menys respecte a l'estimació avançada per l'Idescat a principis de maig

L'economia catalana va créixer un 0,7% entre el gener i el març i va situar l'increment interanual en el 2,5%, segons l'Idescat. Es tracta d'una dècima menys, tant a nivell intertrimestral com interanual, de les xifres estimades pel mateix Idescat el 8 de maig. Aquest increment del PIB s'explica per l'evolució de la demanda interna, que va créixer un 2,2% com a conseqüència de l'evolució de les administracions públiques (4,4%) i del consum de les llars (2,3%). En termes intertrimestrals, el creixement del 0,7% és equivalent a la dada espanyola i quatre dècimes més que la taxa de la UE-27 (0,3%), mentre que en termes interanuals, se situa una dècima per sobre la mitjana espanyola (2,4%) i dos punts per sobre la UE-27 (0,5%).

La demanda interna és el component que més va contribuir al creixement de l'economia catalana el primer trimestre, amb una variació del 2,2%, la mateixa que en el trimestre precedent. El consum de les llars va augmentar un 2,3%, set dècimes més que el trimestre anterior, i el de les administracions públiques un 4,4%, dues dècimes més que en darrer trimestre del 2023.

Pel que fa la formació bruta de capital va presentar una taxa interanual del -0,1%, un punt i vuit dècimes percentuals més que el trimestre anterior. Pel que fa la darrera variable, la inversió de béns d'equipament va disminuir en un 1,1%, mentre que la inversió en la construcció es va mantenir positiva (1,4%).

Quant al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger van presentar una variació interanual del -0,4%, amb una reducció en comparació amb el trimestre anterior (3,1%) . Entre els seus components, la variació va ser diferenciada. Per una banda, les exportacions de béns i serveis es van reduir un 2,8%, mentre que el consum dels no residents ho va fer un 15,7%.

En les importacions, la taxa interanual va ser del -2,3%, i com  les exportacions, mostren comportaments diferents en els seus components: les de béns i serveis van disminuir un 3,1% i el consum dels residents a l'estranger va augmentar un 14,7%.

Des del punt de vista de l'oferta, tots els sectors van mostrar evolucions positives de l'activitat. La indústria va obtenir un creixement del 4,4% i de l'agricultura, un 5,5% després de dos anys i mig amb taxes negatives. Els serveis van augmentar un 2,2% i la construcció un 1,3%.

Join the conversation

or to participate.